>

Search

>

Er det mig der er dum…?

Hvorfor ikke anvende kobber til drikkevand i Danmark?
[See English below]

Nogle gange synes jeg ikke helt der er logik i den danske VVS branche.
Jeg startede helt tilbage i 1980, og ja jeg er et gammelt fjols.
Det var storhedstiden for kobberrør, dengang var det selvfølgelig med skjulte samlinger. Det var faktisk rigtig gode løsninger…Hvis det blev udført korrekt. Desværre skete det ikke altid. Ikke alle var lige gode til at lodde, man ”glemte” at beskytte samlinger og rør efterfølgende, og da kobber ekspanderer, skabte det af og til problemer. Dimensionerne var ikke altid store nok, nogle glemte at afgrate osv osv. 
Det medførte at der kom en stor bølge af skader, som kostede forsikringsselskaberne dyrt.
Så kom ideerne med PEX-installationer, og dermed tomrørsløsningen. Genialt, man kunne nu (i hvert fald teoretisk) udskifte rørene, hvis der skulle ske noget. Der fandtes også en kobberrørsløsning, hvor der ikke var nogen skjulte samlinger. Men PEX tog hurtigt over.
PEX rør og Koblingsdåser blev det alle ville konkurrere på og der kom flere og flere udbydere.
Alt dette har været en rigtig fin udvikling, om end en ret dyr installation.
Misforstå mig ikke, jeg synes løsningen med fordeler rør og koblingsledninger frem til hvert tapsted er fantastisk god.
I gamle dage, vidste vi alle at man aldrig måtte have kobber før jern i vandets strømningsretning, det ville give korrosion i jernrørene meget hurtigt. 
Vi kendte godt til spændingsrækkefølgen i metaller. Der opstod korrosion og man udskiftede så det galvaniserede som korroderede. Sådan var det, fordi jern også dengang var det svageste led.
Efterhånden stoppede brugen af galvaniserede rør og fittings helt. I begyndelsen blev der stadig brugt en del kobber til stigstrenge og frem til fordelerrør og det fungerede fint.
Så skete der noget, som jeg stadig ikke forstår (henvisning til overskriften) Kobber blev forbudt at anvende til drikkevandsinstallationer i Danmark. Som jeg har forstået det, så er det noget med afgivelse af kobber ioner til vandet, som kan skade mennesker. Man kunne risikere at få grønt hår osv. osv. 
Det har medført at de fleste installationer frem til fordelerrør nu udføres i rustfrit stål, AISI 316L, som jo er et fantastisk materiale, i de fleste tilfælde.
Men det har dog medført nogle andre udfordringer. Igen med henvisning til spændingsrækkefølgen, så er det rustfrie materiale selvfølgelig nu det mest ædle metal i installationen. Hvad gør man så når det ikke er muligt at lave hele installationen i det ædle materiale. Man anvender jo stadig f.eks. messing fordelerrør, messing kuglehaner osv. osv. Med det resultat at nu får messing et meget dårligt ry, fordi det korroderer under uheldige omstændigheder. Pludselig er det messing som i gamle dage var det ædle metal i forhold til jern, som nu er blevet det mindst ædle metal i installationen. Da det stadig var kobberrør man anvendte,fungerede det fint sammen.
Nu kommer så det jeg ikke forstår. Ifb. med anvendelsen af rustfrie installationer, er der nogle områder i Danmark, som har fået lidt problemer. Sandsynligvis pga højt chlorid indhold i vandet. Der opstår i nogle tilfælde grubetæringer i samlingerne. Nogle mener dog det primært skyldes forkert udførelse af installationerne, hvor man anvender nedstryger til afkortning af de rustfrie rør, i stedet for en rørskærer. Igen, jeg er ikke ekspert, så om det er det ene eller det andet kan jeg ikke udtale mig om. 
Det er blevet en anbefaling fra nogle sider, at man anvender rødgodsfittings, til at modvirke grubetæringer. Afgivelse af kobber-ioner fra disse fittings, skulle modvirke disse tæringer. I og for sig fint nok, men hvorfor så ikke blot anvende kobberrørsinstallationer igen?
Går vi til vores nabolande, så anvendes kobber i stor udstrækning til vandinstallationer og mig bekendt uden helbredsproblemer… eller grønt hår.
Hvis vi alligevel skal have kobber-ioner i vandet til at beskytte rustfrie installationer, så må det da være bedre at anvende kobber i hele installationen? Messing ville igen kunne anvendes uden at få skyld for at være et dårligt materiale og vi behøvede måske slet ikke de væsentligt dyrere rødgods løsninger.
Nu tænker man nok, at der sidder én som producerer messing og gerne vil promovere det. Det gør vi godt nok, men vi har også et bredt program i rødgods, så økonomisk set er det faktisk rigtig godt for os at der sælges så meget rødgods i Danmark. Jeg forstår det bare ikke, men igen måske er det mig der er dum.
Nogle vil måske sige at nu er der et nyt materiale på vej ind på markedet, kaldet Silicium bronze og det er også rigtigt, men skal vi lige se lidt på de forskellige materialer:
Messing: Indeholder ca. 58% kobber
Eco Brass (kaldet blyfrit messing): Indeholder ca 75% kobber
Rødgods: Indeholder ca. 85% kobber
Silicium ”bronze”: Indeholder ca 80% - 90% kobber
Desværre er Silicium ”bronze” ikke et beskyttet navn, så man har rimeligt frit slag mht. indholdet og noget af det der er på markedet, er de facto nærmere Eco Brass.
Ydermere er Bronze normalt karakteriseret ved at have en højere indhold af Tin (Sn) end Zink (Zn), dette er ikke tilfældet med de Silicium ”Bronze” materialer der pt er på markedet.
Hvis man gerne vil have at kobber-ionerne skal beskytte de rustfrie installationer og at man ikke rent spændingsmæssigt får et svagere materiale ifb. med de rustfrie installationer, så skal man op og have et højt kobberindhold. Dermed, synes jeg det kan være lidt risikabelt med et nyt materiale, medmindre man virkelig er opmærksom på materialesammensætningen.
Jeg ser i mange tilfælde på nettet, bemærkninger, hvor messing bliver udskældt for at være et forfærdeligt materiale. Uden at kunne konkludere med sikkerhed, så ligner det i mange tilfælde spændingskorrosion, som man jo altid skal være opmærksom på, og som sagtens kan imødegås.
Så igen... er det mig der er dum? Eller hvorfor ikke begynde at anvende kobberrørsinstallationer igen?
Se på Sverige, Finland, Tyskland og mange andre lande. Her oplever man slet ikke de problemer vi har i Danmark. Jeg ved godt mange vil sige, at vi i Danmark har en helt speciel situation fordi vi anvender grundvand, men heller ikke det var grund til korrosion i kobberrør, dengang vi anvendte det.
En lang smøre, så nu venter jeg bare på at blive bekræftet af de mange kommentarer i at ja, det er mig der er dum!?

Allan Ry
Country Manager Nordic
Conex Bänninger

 

English Version:

Am I stupid……?
Why not use Copper for drinking water in Danmark?

Sometimes I don't think there is any logic in the Danish plumbing industry.
I started way back in 1980 and yes I am an old fool.
It was the heyday of copper pipes, back then of course with hidden joints. Those were actually really good solutions… If it was done correctly. Unfortunately, that didn't always happen. Not everyone was equally good at soldering, people "forgot" to protect joints and pipes afterwards. And as copper expands, it occasionally created problems. The dimensions were not always large enough, some forgot to deburr, etc., etc.
This resulted in a large wave of damages, which did cost the insurance companies a lot.
Then came the ideas with PEX installations, and thus the pipe in pipe solution. Brilliant, you could now (at least theoretically) replace the pipes if something were to happen. There was also a copper pipe solution where there were no hidden joints. But PEX quickly took over.
PEX pipes and wall boxes became what everyone wanted to compete on, and more and more providers came.
All this has been a really nice development, though a rather expensive installation.
Don't get me wrong, I think the solution with manifolds and connecting lines to each tap point is fantastic.
In the old days, we all knew that you should never have copper before iron in the direction of water flow, it would cause corrosion in the iron pipes very quickly.
We were well aware of the voltage order in metals. Corrosion occurred and the galvanized was then replaced as it corroded. That was because iron was the weakest link.
Gradually, the use of galvanized pipes and fittings stopped completely. In the beginning, a lot of copper was still used for risers and up to the manifolds and it worked fine.
Then something happened that I still don't understand (reference to the headline) Copper was banned from being used for drinking water installations in Denmark. As I understand it, it is something with the release of copper ions into the water that can harm people. You could risk getting green hair, etc., etc.
This has meant that most installations up to the manifolds are now made of stainless steel, AISI 316L, which is a fantastic material in most cases.
It just caused some other problems. Again, referring to the voltage order, the stainless material is of course now the highest metal in the installation. So, what do you do when it is not possible to make the entire installation in this material. You still use e.g., brass manifolds, brass ball valves, etc., etc. With the result that now brass gets a very bad reputation because it corrodes under unfortunate circumstances. Suddenly, it is brass that in the old days was the highest metal compared to iron, which is now the lowest metal. When copper pipes were still used, it worked well together.
Now comes what I don't understand. In connection with the use of stainless installations, there are some areas in Denmark that have had some problems. Probably due to high chloride content in the water. In some cases, pitting corrosion occurs in the joints. However, some believe it is primarily due to incorrect execution of the installations, where you use a saw to shorten the stainless pipes, instead of a pipe cutter.
Again, I'm not an expert, so whether it's one or the other I can't comment on. However, it has become a recommendation from some areas in Denmark that you use red brass fittings to counteract pitting corrosion. Release of copper ions from these fittings should counteract these corrosions. Fine enough, but why not just use copper pipe installations again?
If we go to our neighboring countries, copper is widely used for drinking water installations and as far as I know without health problems… or green hair.
If we still must have copper ions in the water to protect stainless installations, then it must be better to use copper throughout the installation? Brass could be used again without being blamed for being a bad material and we might not need the significantly more expensive red brass solutions.
Now you probably think that here is someone who produces brass and wants to promote it. We do that well enough, but we also have a broad program in red brass, so financially it is actually very good for us that so much red brass is sold in Denmark. I just don't get it, but then again maybe I'm stupid.
Some might say that now there is a new material entering the market, called Silicon Bronze, and that is also true, but let's look at the different materials:
Brass: Contains approx. 58% copper
Eco Brass (called lead-free brass): Contains 75% copper
Red Brass: Contains approx. 85% copper
Silicon "Bronze": Contains approx. 80% - 90% copper
Unfortunately, Silicon "Bronze" is not a protected name, so you have a fair amount of freedom regarding the content and some of what is on the market is de facto Eco Brass.
Also, Bronze is normally characterized by having a higher content of tin (Sn) than Zinc (Zn), this is not the case with the Silicon “Bronze” currently on the market.
If you would like the copper ions to protect the stainless installations and make sure you do not get a weaker material in terms of voltage, together with the stainless installations, you must have a high copper content. Thus, I think it can be a bit risky with a new material, unless you really pay attention to the material composition.
I see many cases on the web where brass is vilified for being a terrible material. Without being able to conclude with certainty, in many cases it looks like stress corrosion, which you have always had to be aware of and which can easily be countered.
Am I stupid… or why not just start using copper pipe installations again?
Look at Sweden, Finland, Germany and many other countries. Here you don't experience the problems we have in Denmark at all. I know many will say that we in Denmark have a very special situation because we use groundwater, but that was also not a reason for corrosion in copper pipes when we used this.
A long smear, so now I'm just waiting to be confirmed by the many comments that yes, it's me who's stupid.

Allan Ry
Country Manager Nordic
Conex Bänninger


Back